Ing. Pavol Zalom

Mám ukončenú Ekonomickú faktultu UMB Banská Bystrica v odbore ekonomika a riadenie podniku so zameraním na marketing, manažment a kvalitu. Viac ako 20 rokov sa venujem riadeniu, nastavovaniu a optimalizácii procesov. Zároveň mám mnohoročné skúsenosti s implementáciou systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001 a s nastavovaním interných auditov v súlade s požiadavkami normy ISO 19011.


Pracoval som na rôznych pracovných pozíciách ako napr. manažér kvality, špecialista pre procesy, zástupca riaditeľa spoločnosti, či ako externý poradca a konzultant. V rámci svojej pôsobnosti som realizoval viacero interných ale aj externých auditov systémov manažérstva kvality. Okrem vyššie uvedeného mám skúsenosti s realizáciou procesných a personálnych
auditov. 

Pri procesných auditoch a nastaveniach systémov kvality využívam na prípravu a vizualizáciu procesných máp / procesných štandardov ako aj pre ich následnú optimalizáciu softvérový nástroj QPR ProcessDesigner.
Taktiež mám mnohoročné organizačné a lektorské skúsenosti v oblasti školení, prednášok a workshopov na rôzne témy a oblasti.

Ing. Blažena Zalomová

Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici som vyštudovala odbor ekonomika a riadenie podniku so zameraním na marketing, manažment a kvalitu.

18 rokov som pôsobila v bankovom sektore, okrem iného aj ako interný lektor zodpovedný za zaškoľovanie novonastúpených zamestnancov pre celé Slovensko – práca s bankovým softvérom, práca s hotovosťou, falzifikáty platidiel, interné bankové predpisy záväzné pre zaškoľovanú pracovnú pozíciu, komunikačné a predajné zručnosti, ale i ako interný audítor.

V súčasnosti sa venujem oblastiam bilancie kompetencií, kariérneho poradenstva a softskillovým školeniam. Ako externý konzultant mám tiež skúsenosti s projektmi zameranými na personálnu či procesnú optimalizáciu.

Scroll to Top