Procesný audit

Procesný audit je zameraný na identifikáciu vykonávaných procesov a činností Vašej spoločnosti, ich zmapovanie, popísanie a sumarizáciu do procesnej mapy. Súčasťou je sumárna výsledná správa, súčasťou ktorej sú spracované aj optimalizačné návrhy a odporúčania. Procesný audit Vašej spoločnosti môže obsahovať aj spracovanie SWOT analýzy, GAP analýzy, či personálnej analýzy (kapacitné vyťaženie kľúčových zamestnancov).

Personálny audit / kapacitný audit vyťaženosti zamestnancov

Personálny audit je zameraný na posúdenie kapacitnej vyťaženosti zamestnancov Vašej
spoločnosti.

Optimalizácia / redizajn procesov a dokumentácie

Redizajn procesov spočíva v ich prekreslení do softvérového nástroja QPR ProcessDesigner. Súčasťou redizajnu procesov je aj ich optimalizácia, teda spracovanie tzv. TO-BE procesov na základe optimalizačných návrhov. Pre redizajn / optimalizáciu procesov je dôležité mať popísané súčasné procesy vo formeprocesných vývojových diagramov alebo prostredníctvom príslušnej dokumentácie.

Mapovanie procesov

Špecifický projekt zameraný na digitalizáciu procesných štandardov prostredníctvom softvérového nástroja QPR ProcessDesigner. Mapovanie procesov a teda aj rozsah projektu závisí od existencie popísaných procesov / dokumentácie (smernice, postupy) daných procesov. V prípade, že k procesom nie je spracovaná žiadna dokumentácia, mapovanie sa robí prostredníctvom stretnutí s vlastníkom procesu (procesov) ako aj samotnými zamestnancami, ktorí daný proces, resp. jeho činnosti vykonávajú.

Pre projekt je potrebné zadefinovať rozsah a výstupy projektu.

Procesný management

Odborné poradenstvo a konzultácie sú zamerané na identifikáciu, analýzu a optimalizáciu procesov Vašej spoločnosti v závislosti od Vašej potreby a vstupnej diagnostiky. Súčasťou poradenstva je vizualizácia procesov do elektronickej procesnej mapy v softvérovom nástroji QPR ProcessDesigner.

Audit pripravenosti na ISO 9001

Audit je zameraný na posúdenie plnenia požiadaviek normy ISO 9001.

Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001

Projekt zameraný na komplexné poradenstvo súvisiace s prípravou a vybudovaním systému
manažérstva kvality v súlade s medzinárodnou normou ISO 9001.

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Odborné poradenstvo a konzultácie sú zamerané na identifikáciu aktuálneho stavu plnenia
legislatívnych požiadaviek na vytvorenie Interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta
a následné nastavenie, prípadne optimalizáciu procesov a dokumentácie týkajúceho sa interného
systému. V prípade vybudovaného Systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 donastavenie
/ optimalizácia dokumentácie systému.

Kariérne poradenstvo

Cieľom kariérového poradenstva je odhaliť Vašu výnimočnosť a pomôcť Vám nájsť prácu, ktorá bude pre Vás koníčkom. Kariérové poradenstvo je službou, ktorej cieľom je poskytnúť klientovi účinnú pomoc pri rozhodovaní sa o ďalšom smerovaní, voľbe, či zmene povolania alebo ďalšieho vzdelávania. Ide o proces, v rámci ktorého kariérový poradca sprevádza klienta pri zorientovaní sa v situácii, určení cieľov, odhalení jeho talentov a silných stránok a smeruje ho k očakávaným výsledkom, k práci jeho snov.

Prebieha formou individuálnych konzultácií.

Bilancia kompetencií

Bilancia kompetencií je systém nástrojov a systémového zabezpečenia kariérového poradenstva používaný v desiatich krajinách EU. Dnes je považovaný za vysoko efektívny nástroj nielen individuálneho kariérového rozvoja, ale aj riadenia ľudských zdrojov, politiky trhu práce a celoživotného vzdelávania. Cieľom bilancie kompetencií je, aby si klient osvojil nástroje a postupy, ktoré mu umožnia efektívne riadenie kariéry a zvládanie zmien počas celého života. Sila metódy spočíva v dôraze na rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry. Prebieha formou individuálnych konzultácií.

Scroll to Top