Ponuka našich školení

„Naše školenia ponúkame v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre váš osobný a profesionálny rozvoj. Veríme, že asertivita a komunikačné zručnosti sú základom úspešného vedenia a tímovej práce. Vďaka našim kurzom o Time managemente, Stress managemente a Konflikt managemente získate praktické nástroje pre efektívne riadenie času a zvládanie stresu a konfliktov.

Naše školenie tiež posilňuje vaše leadership a vedenie ľudí, či už ste manažér alebo sa chystáte stať lídrom. Tímová práca a emocionálna inteligencia sú kľúčovými faktormi úspechu v dnešnom pracovnom prostredí, a my vám poskytneme know-how, ktoré vám pomôže rásť a dosahovať vaše ciele.

Zlepšte svoje zručnosti a dosahujte lepšie výsledky s našimi školeniami!“

Hard skills

Cieľom školenia je získať informácie o práci, činnosti, kompetenciách manažéra kvality v zdravotníctve vrátane požiadaviek na systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016, princípov interného auditovania v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 19011:2019

Školenie je určené
– pre nových manažérov kvality a zamestnancov, či vedenie organizácie, ktorí plánujú zastávať pozíciu manažéra kvality v zdravotníckych zariadeniach a organizáciách
– pre súčasných manažérov kvality, zamestnancov zodpovedných za riadenie systému manažérstva kvality (forma preškolenia, získanie nových skúseností a informácií) v zdravotníckych zariadeniach a organizáciách

Rozsah školenia
12 hodín
Typ školenia
online / prezenčne (firemné)

Cena školenia
online: 420,- €
prezenčne (firemné) na základe prípravy cenovej ponuky

Cieľom školenia je získať informácie a praktické príklady o požiadavkách normy STN EN ISO 190011:2019, súvisiacej dokumentácii a procese interného auditovania, o najčastejších problémoch a nezhodách pri zavedení interného auditu a následnom auditovaní v Spoločnosti.

Školenie je určené
– pre úplne nových manažérov kvality, interných audítorov a zamestnancov, či vedenie
organizácie, ktorí sa chystajú nastaviť a implementovať systém interného auditu v organizácii
– súčasných manažérov kvality, interných audítorov, zamestnancov zodpovedných za riadenie
systému manažérstva kvality (forma preškolenia, získanie nových skúseností a informácií)

Rozsah školenia
6 hodín
pozn.: v prípade prezenčného školenia v priestoroch Vašej spoločnosti možnosť doplnenia praktického
nácviku auditovania (+ 4 hodiny)

Typ školenia
online / prezenčne (firemné)

Cena školenia
online: 180,- €
prezenčne (firemné) na základe prípravy cenovej ponuky

Cieľom školenia je získať informácie a praktické príklady o požiadavkách normy STN EN ISO 9001:2016, súvisiacej dokumentácii, o najčastejších problémoch a nezhodách pri implementáciisystému manažérstva kvality.

Školenie je určené
– pre úplne nových manažérov kvality, interných audítorov a zamestnancov, či vedenie organizácie, ktorí sa chystajú vybudovať systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.
– súčasných manažérov kvality, interných audítorov, zamestnancov zodpovedných za riadenie systému manažérstva kvality (forma preškolenia, získanie nových skúseností a informácií)

Rozsah školenia
6 hodín
Typ školenia
online / prezenčne (firemné)

Cena školenia
online: 180,- €
prezenčne (firemné) na základe prípravy cenovej ponuky

Cieľom školenia je oboznámiť sa so základnými požiadavkami na riadenú dokumentáciu podľa normy ISO 9001, získať praktické rady a odporúčania ako si správne a efektívne nastaviť proces riadenia dokumentácie ako aj získať informácie ohľadom najčastejších nezhôd a problémov pri riadení
dokumentácii.

Školenie je určené
– pre manažérov kvality, referentov kvality, správcov dokumentácie, či vedenie organizácie

Rozsah školenia
6 hodín
Typ školenia
online / prezenčne (firemné)

Cena školenia
online: 210,- €
prezenčne (firemné) na základe prípravy cenovej ponuky

Cieľom školenia je získať informácie a praktické príklady v súvislosti s implementáciou a riadením interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta v súlade s legislatívnymi požiadavkami vrátane prepojenia na implementovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001.

Školenie je určené
– pre manažérov kvality, interných audítorov a zamestnancov, či vedenie organizácie, ktorí riadia, monitorujú a vyhodnocujú interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta v zdravotníckych zariadeniach (nemocnice, ambulancie)

Rozsah školenia
6 hodín
Typ školenia
online / prezenčne (firemné)

Cena školenia
online: 210,- €
prezenčne (firemné) na základe prípravy cenovej ponuky

Soft skills

Efektívna komunikácia je viac ako len hovorenie alebo písanie správnych slov. Je to celkový prístup k nášmu okoliu, ktorý zahŕňa pochopenie, empatiu a vzájomný rešpekt. V dnešnej dobe je komunikácia kľúčovým nástrojom na udržanie vzťahov, či už v profesionálnom alebo osobnom živote. Nenadarmo sa vraví, že komunikácia je kľúčom k úspechu. Kľúč však dokáže dvere otvoriť, ale aj zamknúť. Naučme sa ho používať správne.

Školenie je určené
– pre každého, kto komunikáciu vo svojom živote pokladá za dôležitú

Rozsah školenia
4 hodiny

Typ školenia
online / prezenčne (firemné)

Cena školenia
online: 120,- €
prezenčne (firemné) na základe prípravy cenovej ponuky

 

S pojmom asertívna komunikácia alebo asertivita sa dnes stretávame veľmi často. Väčšinou sa o nej hovorí ako o “ideálnej” forme komunikácie, vďaka ktorej dosiahneme zvýšené sebavedomie, osobný úspech, či znížime stres a zlepšíme svoj zdravotný stav. V praxi sa však často stretávame s trochu pokriveným vnímaním asertivity. Mnoho ľudí asertivitu považuje za prístup, ktorého výsledkom je presadzovať svoje názory, často s príliš malým ohľadom na ostatných. Ako to teda je? Dozviete sa na našom kurze. 

Školenie je určené
– pre každého, kto túži svoje schopnosti komunikácie a sebapresadenia posunúť na vyššiu
úroveň

Rozsah školenia
4 hodiny
Typ školenia
online / prezenčne (firemné)

Cena školenia
online: 120,- €
prezenčne (firemné) na základe prípravy cenovej ponuky

 

Tiež máte pocit, že v práci nič nestíhate? Domácnosť, koníčky a ruku na srdce – aj naše deti či partner by si tiež zaslúžili väčšiu pozornosť… Ako von z tohto začarovaného kruhu nestíhania a nedostatku času? Na školení sa dozviete pár techník, ktoré Vám pomôžu lepšie hospodáriť s časom, byť
efektívnejší a spokojnejší so svojimi výkonmi a v konečnom dôsledku si lepšie rozvrhnúť a užiť čas, ktorý nám je daný.

Školenie je určené
– pre všetkých, ktorí chcú mať viac času v práci aj doma

Rozsah školenia
4 hodiny

Typ školenia
online / prezenčne (firemné)

Cena školenia
online: 120,- €
prezenčne (firemné) na základe prípravy cenovej ponuky

Stres je prirodzenou reakciou organizmu, ktorej úlohou je zmobilizovať všetky sily a ochrániť nás pred nebezpečenstvom. Ako je možné, že niekto takéto ohrozenia zvláda s ľahkosťou a niekto sa naopak utápa v žiali a depresiách? Na školení Vám odhalíme niekoľko tipov a trikov ako si pomôcť pri
zvládaní stresových situácií a uľahčiť si svoj život.

Školenie je určené
– pre každého, kto chce posilniť svoju psychickú odolnosť a naučiť sa lepšie sa vysporiadať so
stresovými situáciami
Rozsah školenia
4 hodiny

Typ školenia
online / prezenčne (firemné)

Cena školenia
online: 120,- €
prezenčne (firemné) na základe prípravy cenovej ponuky

Konflikty medzi ľuďmi sú prirodzené a nevyhnutné. Stretávame sa s nimi v každej oblasti nášho života, tak v osobnej ako i pracovnej sfére. Konflikty však nemusia byť nevyhnutne zlé. Ak vieme ako sa s nimi vysporiadať, môžu byť dokonca veľmi prínosné. Spoznajme samých seba aj ostatných v konfliktných situáciách a vyťažme z nich maximum.

Školenie je určené
– pre všetkých, ktorí túžia nebyť viac obeťami a rukojemníkmi konfliktných situácií

Rozsah školenia
4 hodiny
Typ školenia
online / prezenčne (firemné)

Cena školenia
online: 120,- €
prezenčne (firemné) na základe prípravy cenovej ponuky

 

Dobrým lídrom sa človek buď narodí, alebo sa pri tom veľmi narobí. Vodcovstvo je najjemnejším, najosobnejším a najťažšie definovateľným aspektom riadenia. Správny vodca musí vedieť vytvoriť vzťah založený na vysokom stupni dôveryhodnosti a presvedčiť svoj tím o dôvodoch, ktoré vedú k dosiahnutiu spoločných cieľov, ako aj o potrebnej stratégii na ich dosiahnutie. A to vôbec nie je jednoduché…

Školenie je určené
– pre každého, kto chce spoznať svoj štýl vedenia a posilniť svoje líderské schopnosti

Rozsah školenia
4 hodiny

Typ školenia
online / prezenčne (firemné)

Cena školenia
online: 120,- €
prezenčne (firemné) na základe prípravy cenovej ponuky

Hovorí sa viac hláv, viac rozumu. Stará známa pravda, tak prečo ju nevyužiť. Ako ale vytvoriť tím, ktorý bude pracovať efektívne a bez zbytočných nedorozumení? Tajomstvo tkvie v poznaní a správnom výbere ľudí.

Školenie je určené
– pre všetkých, ktorí chcú lepšie vedieť využívať silu synergie na dosiahnutie stanovených cieľov

Rozsah školenia
4 hodiny
Typ školenia
online / prezenčne (firemné)

Cena školenia
online: 120,- €
prezenčne (firemné) na základe prípravy cenovej ponuky

Emocionálnu inteligenciu možno označiť ako schopnosť využívať znalosti a inteligenciu v živote alebo inými slovami schopnosť zaradiť sa do spoločnosti. V bežnom živote nestačí mať len vysoké IQ (rozumovú inteligenciu), pokiaľ nie sme schopný túto inteligenciu dostatočne využiť. Človek, ktorý má nadpriemerné IQ ale nedokáže svojou inteligenciou pomôcť ostatným, nemôže byť úspešný. Je to ako keby sme vedeli cudzí jazyk, ktorý nik iný neovláda.

Školenie je určené
– pre všetkých, ktorí chcú lepšie spoznať svoju osobnosť a chcú pracovať na svojom
osobnostnom rozvoji

Rozsah školenia
4 hodiny
Typ školenia
online / prezenčne (firemné)

Cena školenia
online: 120,- €
prezenčne (firemné) na základe prípravy cenovej ponuky

Scroll to Top